När vi bygger stad i centrala Täby planerar vi för ett samhälle där vardagen ska fungera med färre bilar men vi tror inte på ett bilfritt samhälle.

Vår politik:

  • Österleden ska prioriteras
  • Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre och säkrare trafikflöde
  • Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. Fortsatt satsning på  det s k ”Skolvägsprojektet”
  • En ny infart till Skavlöten från Arningevägen ska prioriteras

När vi bygger stad i centrala Täby planerar vi för ett samhälle där vardagen ska fungera med färre bilar men vi tror inte på ett bilfritt samhälle. Bilen ger oss frihet och får livspusslet att gå ihop. För oss är bilen en frihetsuppfinning. Några använder bilen varje dag, andra någon gång i veckan. Villkoren för biltrafiken förändras samtidigt när centrala Täby växer och förtätas. Det kan innebära att biltrafiken får mindre yta i gaturummet till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik alternativt att kollektivtrafiken ges egna körfält längs hårt belastade vägsträckor. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras.

Säkra skolvägar

Vi vill fortsätta att utveckla det s k ”Skolvägsprojektet” som syftar till att göra skolvägarna för barnen tryggare. Genom alternativa avlämningsplatser kan trafiken minska kring skolor på morgon och eftermiddag.

Infartparkeringar

Vår politik:

  • Nya infartsparkeringar ska etableras i Täby Park, Roslags Näsby och Arninge
  • Mindre infartsparkeringar ska anläggas vid Roslagsbanans stationer
  • Infartsparkering för både bil och cykel, i kombination med en ökad och effektivare kollektivtrafik, minskar rusningstrafiken på vägarna. Det totala antalet infartsparkeringar i Täby kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor, t ex handelscentra i närhet till kollektivtrafik. Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer och större infartsparkeringar kan anläggas i Arninge, Täby Park, Roslags Näsby och i Karby.

Cykel

Vår politik:

  • En ”cykelstrada” bör byggas in mot Stockholm och på sikt västerut. Normal cykling och snabbcykling separeras genom linjemarkering
  • Bättre framkomlighet genom bättre skyltning
  • Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska cykelparkeringar anläggas

Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. För att underlätta arbetspendling vill vi bygga en korsningsfri cykelväg, en ”cykelstrada”, genom kommunen från Arningeleden och söderut till Stockholm city. Driften av viktiga cykelstråk, i form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt. För att underlätta för cyklisterna ska skyltningen förbättras. Cykelparkeringar vid stationer och hållplatser ska utvecklas för att främja kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik.