Socialnämnden

Thomas Nilsonne
Ordförande för perioden 2019 – 2022

E-post: thomas.nilsonne@stoddard.se

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och den kommunala hälso-och sjukvården i kommunen. Ansvaret omfattar människor i alla åldrar och innebär myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd-och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer.

Socialnämndens uppdrag är huvudsakligen lagstyrt. Nämnden fullgör de uppgifter som framgår av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravnings- lag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande m.fl.