Vi säger NEJ till social bussning

2021-05-17

Under de senaste åren har regeringen initierat ett flertal utredningar på skolområdet. Syftet är vällovligt – det finns många problem med den svenska skolan idag, som behöver verkliga åtgärder. Tyvärr blir förslagen till åtgärder mer för syns skull än för faktiska resultat.

Moderaterna har en stark reformagenda med fokus på att öka kvaliteten. Vi vill ge alla barn en likvärdig tillgång till duktiga lärare och skickliga rektorer, göra kunskapskraven enklare och tydligare och bibehålla möjligheten för alla familjer att välja skola till sina barn.

Likvärdighetsutredningen föreslår istället att rektor och tjänstemän i statliga myndigheter ska få flytta barn mellan klasser och skolor för att skapa allsidig social sammansättning i gruppen – alltså att barnens val av skola ska överprövas om det är för många med samma socioekonomiska bakgrund i samma klass eller samma skola. Det beslutet ska sedan inte heller kunna överklagas av föräldrar.

Gymnasieutredningen föreslår att staten ska kunna avgöra vilka program som gymnasierna ska kunna erbjuda, istället för att kommunen eller den privata utföraren själv ska kunna avgöra vad som är mest efterfrågat.
Nu har regeringen initierat en utredning av om skolan återigen ska förstatligas.

Den utredning som faktiskt kom med förslag om en kvalitetsförstärkning av betygsättning – förslag om digitaliserade och externt rättade nationella prov – har regeringen haft i malpåse sedan beslut i riksdagen i november 2017.

Den utredning som föreslog att lärare och rektorer ska få ett stärkt mandat att hålla ordning i skolan och i klassrummet presenterades redan december 2017 och är fortfarande inte fullt genomförd.

Utredningen om en garanti för läsa, skriva, räkna skulle varit klar i juni 2019, men har förlängts vid ett flertal tillfällen.

Sammantaget ser vi hur de förslag som verkligen skulle göra skillnad dras i långbänk samtidigt som man vill införa åtgärder som skulle minska individens möjlighet att utforma sitt eget liv.

ANNA GUSTAVSSON
Vice ordförande barn- och grundskolenämnden

Täbymoderaterna säger JA till:
Det fria skolvalet
Fokus på kvalitet och kunskap
Ordning och reda i klassrummet