Stark budget 2022

2022-01-19

Ökade kostnader och investeringar förutsätter en ekonomi i balans, god budgetkontroll, samordnade inköp och fortsatt fokus på effektiviseringar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed för 2022 hållas på en oförändrad nivå.

Totalt ökar samtliga verksamheters budget med netto 100,2 mkr jämfört med budget för 2021. Barn- och grundskolenämnden tillförs 49,6 mkr, socialnämnden 44,0 mkr, kultur- och fritidsnämnden 11,8 mkr och gymnasie- och näringslivsnämnden 9,1 mkr.

Den kommunalekonomiska utjämningen innebär att Täby årligen betalar mer än netto 600 mkr till andra kommuner. Beloppet kommer att öka med ca 50 mkr under 2022.

Budget för 2022 innehåller bl a följande satsningar:

Grundskolor och förskolor

Välfärdverksamheter med god kvalitet förutsätter tillväxt och en ekonomi i balans. Täby kommun har under ett antal år haft överskott som garanterat utveckling och möjliggjort kvalitativa satsningar. Skolpengen för grundskolan höjs med 2,5 % (20,0 mkr). Höjningen av skolpengen förutsätter att elevhälsan ges särskild prioritet avseende personal och övriga resurser. Förskolepengen höjs med 1,6 % (6,7 mkr). Därutöver höjs lokaldelen i pengen för förskola och grundskola.

Äldreboenden och hemtjänst

Äldreomsorgen har särskilt påverkats av pandemin och ska prioriteras. Satsningar för 2022 har därför tidigarelagts till 2021 och äldreomsorgen har tillförts, utöver budget för 2021, ytterligare 20,1 mkr fr om den 1 jan 2021. Satsningen innebär höjd besöksersättning hemtjänst (3,4 %/1,6 mkr) och höjd peng för vård- och omsorgsboende (4,2 %/13,3 mkr). Den rörliga ersättningen (kvalitetspeng) inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden har höjts med 5 mkr. Höjningen innebär att ersättning per dygn vid viss uppnådd kvalitet motsvarande har höjts.

De tillkommande satsningarna under 2021 kommer att ligga fast 2022. Därutöver tillförs verksamheterna en generell uppräkning om 1 %.

Seniorcenter – utvidgning

Förutsättningar för ytterligare seniorcenter ska övervägas. Ett seniorcenter i anslutning eller som del av kommunens kommande vård- och omsorgsboende i Täby kyrkby ska särskilt utredas, liksom förutsättningar för att etablera seniorcenter i befintliga bibliotek med utnyttjande av kommunens särskilda föreningsbidrag för att motverka social isolering.

Förstärkning gatudrift

Trafiken ska fungera varje dag och det förutsätter ett effektivt och löpande gatuunderhåll. Därför tillförs 5,3 mkr till gatuunderhåll, som också inkluderar en särskild satsning på städning av gator och torg.

Näringsliv – ökat stöd till NyföretagarCentrum

Under mandatperioden har en rad insatser införts för att underlätta för befintliga företag i kommunen. Antalet arbetsplatser i kommunen måste öka och nyföretagande prioriteras. Anslaget till NyföretagarCentrum ökas därför med cirka 30 %. Detta kommer att ge möjlighet till fler företagare att få hjälp under den kritiska etableringsfasen.

Miljö, vatten och strandliv

Halva Täby ska även fortsättningsvis vara grönt. Vi vill att våra sjöar ska ha god vattenstatus och därför pågår flera olika åtgärder för att öka vattenkvaliteten.

Det ska råda god ordning och vara rent och snyggt på kommunens olika badplatser. Särskilda badvärdar ska under säsongen finnas på kommunens badplatser. Kanadagäss ska hindras att dominera miljön.

Strandpromenader och öppnande gångstråk ska prioriteras.

Investeringar under 2022

Totala investeringar: 784 mkr

Bland annat:

  • Investeringar som syftar till att förbättra gator och trafik: 180,2 mkr
  • Reinvesteringar och kapacitetsförstärkningar vatten- och avlopp: 114,9 mkr
  • Renovering skolor: 125 mkr

Länk till kommande verksamhetsplan 2022.