Stolpaskogen - Nytt naturreservat

2021-05-17

Halva Täby ska vara grönt och naturreservatet Stolpaskogen är en del av den politiken. I den nya översiktsplanen för Täby föreslås att Stolpaskogen ska bli naturreservat. Området är 83 hektar stort, ligger mitt i centrala Täby och innehåller många olika skogstyper och miljöer.

Erik Andersson, Stolpaskogen har diskuterats under många år, vad är det nu som har gjort att moderaterna vill göra skogen till naturreservat?

Täbymoderaterna har alltid värnat om natur och friluftslivet och vill bevara Täbys grönområden, därav uttrycket – Halva Täby grönt. Stolpaskogen är Täbys centrala lunga och vi vill öka kvaliteten i naturupplevelsen och därför föreslås det bli ett naturreservat.

Vad är då speciellt med Stolpaskogen?

Det främsta skälet, som jag ser det, är att den ligger mitt i Täby och är så tillgänglig för Täbyborna. Här finns flera löparspår med varierande sträckningar, även ett som är tillgänglighetsanpassat. Skogen har med tiden blivit en stadsskog och vi tycker att det är bra att den förblir så.

Finns det flera skäl?

Skogen är tämligen opåverkad av skogsavverkningar och det har skapat höga naturvärden. Här finns ett antal olika typer av livsmiljöer som skapar en intressant helhet, mitt i Täby. Eftersom skogen inte har påverkats i någon större utsträckning så finns här också en del av Täbys historia bevarad.

Vad tänker du på då?

Namnet på skogen kommer från båtmanstorpet Stolpen, som sannolikt byggdes 1753 och där åtminstone husgrunden finns kvar. Här finns också gravrösen från brons- och järnåldern. Här finns den gamla landsvägen bevarad, som gick från gårdarna i söder till Täby kyrka.

Får inga ingrepp göras i Stolpaskogen när den blir naturreservat?

Det finns redan en skötselplan och det är självklart så att skogen ska skötas varsamt även i fortsättningen. Men den ska heller inte helt lämnas, det finns en viss granförtätning som måste åtgärdas för att inte skogen ska bli otillgänglig och sluten.

Hur skulle du sammanfatta ett reservatsbeslut?

Halva Täby ska vara grönt och naturreservatet Stolpaskogen är en del av den politiken.

ERIK ANDERSSON, kommunstyrelsens ordförande