För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst

Täby ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och miljövänligt sätt. Bebyggelse och verksamheter kan, genom koncentration i kombination med en god kollektivtrafik, bidra till en mer effektiv hushållning av regionens naturresurser.

Vi vill fortsätta utveckla en klimatstrategi för hur kommunen långsiktigt kan minska sitt beroende av fossila bränslen. Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt fjärrvärme i Täby är ett exempel på klimatsmart utveckling, innebärande att Täby kommun bygger ut fjärrvärmenätet med utgångspunkt i att det ska råda fri konkurrens om att erbjuda själva värmen som kommer från rören. Var ny produktion av fjärrvärme ska etableras får beslutas efter genomförda utredningar.

Vår politik:

  • Miljövänlig fjärrvärme ska ges fortsatt hög prioritet
  • Klimatstrategin för att minska beroendet av fossila bränslen ska utvecklas
  • Andelen matavfall från hushåll som samlas in ska öka
  • Återvinningsstationer ska hållas i god ordning och finnas inom alla kommundelar. Möjlighet till fastighetsnära återvinning av fler fraktioner ska prioriteras.
  • En ny återvinningscentral i nordost bör etableras för att minska trycket på Hagby återvinningscentral
  • Bullerskyddsprogrammet ska utvecklas
  • Bullret från E18 och Roslagsbanan ska minska
  • Nya inflygningsvägar till Arlanda som ökar bullret i Täby ska motarbetas