KLIMAT & MILJÖ

”Sverige har skiftat fokus från att bara främja förnybar energi till att främja all fossilfri energi, inte minst kärnkraft. EU bör göra det samma.

Grunden för svensk klimatpolitik är europeisk. Det är inom Europeiska Unionen Sveriges bindande klimatmål och regelverk för den gröna omställningen fastställs. Det är inom EU vi enas om styrmedel som fördelar klimatansvar mellan medlemsstaterna. Att sätta mål för svensk klimatpolitik eller utforma nationella styrmedel utan utgångspunkt i EU:s klimatlagstiftning är ineffektiv och dålig klimatpolitik. Fokus för vår nationella klimatpolitik måste därför vara att komplettera EU:s klimatpolitik när den inte når hela vägen, samt att påverka unionens politik i den riktning som skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Istället för införande av ytterligare nationella regler för utsläpp på områden som redan regleras av EU bör Sverige fokusera på de områden där EU saknar effektiva styrmedel. Områden där EU behöver göra mer och där Sverige fortfarande kan komplettera EU:s klimatregelverk är till exempel minskade utsläpp från jordbruket, arbetsmaskiner, avfallshantering och fluorescerande gaser (f-gaser), samt möjliggöra för mer negativa utsläpp, som koldioxidinfångning och lagring av koldioxid.

Vi måste fortsatt driva på för att alla medlemsstater i EU är klimatneutrala senast år 2050. Sverige ska göra sin del för att nå EU:s klimatmål, men vi kräver också att de andra medlemsstaterna gör detsamma.

Sverige har skiftat fokus från att bara främja förnybar energi till att främja all fossilfri energi, inte minst kärnkraft. EU bör göra det samma. Därför bör det nuvarande målet för förnybar energi ersättas av ett mål för fossilfri energi.

Ett annat område där EU inte bör reglera och lagstifta mer är hur vi brukar Europas skogar. Skillnaderna mellan unionens medlemsstater är på detta område enorma och alla försök att reglera brukandet eller hur stora uttag av skogsråvara skogsägare eller länder får göra från sina skogar kommer oundvikligen att slå fel.

Läs även om...