Moderaterna i Täby arbetar för att Täby ska vara den kommun i landet som har lägst andel bidragsberoende nyanlända. Målet är att de snabbt ska lära sig svenska och bli självförsörjande.

Vår politik:

  • Vi ska arbeta för att kommunen tar över etableringsansvaret från Arbetsförmedlingen
  • Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara villkorade. Kravlöshet leder till bidragsberoende
  • Partnerskap med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och aktivt motverka utanförskap ska prioriteras
  • Täby är ingen kravlös gemenskap. En förutsättning för att etablera sig i kommunen är att lagar och regler respekteras
  • Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande tvåårsperioden. Individens ansvar gäller därefter
  • Nej till anvisningslagen.

Vår politik - Genomfört

  • Bostad ska erbjudas nyanlända enligt lag och under den inledande etableringsperioden. Efter periodens slut gäller individens ansvar.
  • 342 personer (nov. 2020) har varit inskrivna i projektet ”Välkommen Framtid”, cirka 70% (jan. 2020) har fått någon form av anställning eller något slags stöd som introduktionsjobb, extratjänst eller liknande. Projektet ”Välkommen Framtid” ska löpande utvärderas och utvecklas för att fler ska komma i egen försörjning. 

Täby är en kommun full av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Täby för att bygga sig ett nytt liv. Svenska språket är en viktig nyckel, men också att utbilda sig och bli självförsörjande. I dag har bara hälften av de nyanlända ett arbete efter nio år i Sverige. Det går ungefär dubbelt så snabbt i Täby som i övriga Sverige, men tar fortfarande alldeles för lång tid. Många av de problem som vi ser inom migrationsområdet handlar om brister i den nationella politiken. Moderaterna har lagt en lång rad förslag till skärpningar och förbättringar som syftar till snabbare integration.

Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna bostad och arbete. Dock är vår fasta övertygelse att kommunen ska ge de verktyg som krävs. I det arbetet har vi t ex kombinerat yrkesutbildning med språkundervisning.

Täby har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser som Täbybor under olika volontärinsatser utför. Moderaterna i Täby välkomnar volontärernas arbete och de nätverk som nu byggs upp mellan kommunens invånare och nyanlända.  Dessa nätverk påskyndar svenskinlärningen, ger kunskap om hur det svenska samhället fungerar och underlättar för framtida praktikplatser och jobb. Frivilliga krafter spelar en stor roll i hur väl integrationen och etableringen i samhället fungerar.

Vi vill driva en politik som är både välkomnande och tydlig. Vägen till etablering i kommunen och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att nyanlända med låg utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda insatser. Vi måste därför vara mycket tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och utbildning. Utan en fungerande svenska och utan en relevant utbildning så är den svenska arbetsmarknaden stängd. Fungerar inte den korta och så viktiga initiala etableringsfasen är prognosen mycket hög för att hamna i ett långvarigt bidragsberoende.

Vi tror inte att den bostadsbrist som finns i Sverige, Stockholmsregionen och i Täby löses genom tillfälliga lösningar som t ex modulhus. Kortsiktiga lösningar tenderar att bli permanenta och ett nytt utanförskap byggs fast i områden avsedda för nyanlända. Därför bör Täby kommun inte bygga moduler för att lösa bostadsbristen. Den anvisningslag som har beslutats av riksdagen gör att många kommuner, såsom Täby, har svårt att ordna bostäder för nyanlända på ett rimligt sätt. Vi vill att anvisningslagen rivs upp och att kommuner istället blir anvisade i den takt de klarar av att ordna boende och integration på ett rimligt bra sätt.