Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. 

Vår politik

 • Tibblevallen ska renoveras för att i det korta perspektivet hålla nödvändig standard. Anläggningens framtida skick och placering ska särskilt utredas
 • Ytterligare en s k ”friplass” ska anläggas i kommunen. En friplass är en friidrottsarena i det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för friidrott och öka möjligheterna för spontanidrott
 • Nya anläggningar för små idrotter förutsätter att samverkan har skett med närliggande kommuner
 • Kommunens badplatser ska ges särskild prioritet och kvalitetsstämplas. Ramper för funktionsnedsatta på utvalda badplaster ska utredas och övervägas
 • En fritt tillgänglig båtramp ska anläggas i Stora Värtan
 • Tornön ska göra mer tillgänglig för det båtburna friluftslivet
 • Privat service som kaféer vid allmänna platser ska uppmuntras vid bad och parker
 • Fler utegym ska anläggas
 • Ullnabackens öppnande ska prioriteras

Vår politik - Genomfört

 • En ny simhall ska anläggas och ges fortsatt prioritet. Projektet är i genomförandefas med planerad invigning 2022. Beslut 2019.
 • Fler utegym ska anläggas – 1 nytt och 3 renoverade.
 • Kommunens badplatser ska ges särskild prioritet – 1 ny badplats vid Ullnasjön.
 • Hundlekplatser ska finnas i fler kommundelar – 1 ny anlagd i Ellagård.

Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. Täbyborna ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen och vi vill därför fortsätta utveckla programinnehållet med fler litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturaktiviteter. Det nya kulturhuset visar att Täby kommun nu börjar en kulturresa med både ett nyrenoverat bibliotek och en mötesplats där ungdomar får möjlighet att utveckla sina kreativa intressen. Här finns också Kulturskolan och Ung teater under samma tak. En utställningshall står också högt på vår önskelista. Kulturhuset skall vara en levande mötesplats för alla åldrar. I nära dialog med föreningslivet ser vi att Kulturhuset kan utvecklas till att rymma både upplevelser som berikar sinnet och levandegör vårt kulturarv.

Det är också viktigt med scener för olika arrangemang. Därför vill vi utveckla både scenen i Kulturhuset och Tibble teater så att olika former av scenkonst kan erbjudas. Med digitalisering vill vi också se fler typer av kulturupplevelser, t ex direktsänd opera. Ett rikt och levande kulturliv är viktigt för oss Täbybor. Vi vill att kulturen i Täby i en nära framtid ska vara utmärkande för hur Täby uppfattas.