Grundskola

Utbildning är vägen in i det svenska samhället.

Vår politik

 • Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet
 • Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utvecklade ordnings- och trivselregler
 • Varje elev och förälder ska särskilt underteckna att de har mottagit och förstått skolans ordnings- och trivselregler
 • Betyg från årskurs 3
 • Digitala stöd och lärarassistenter ska prioriteras
 • Fler karriärtjänster för lärare
 • Fortsatt satsning på kommunens kunskapscenter för pedagogisk utveckling
 • Samverkan med föreningar som ordnar idrottsaktiviteter direkt efter skoltid. Ett särskilt ersättningssystem ska övervägas i sammanhanget
 • Alla elever ska erbjudas studie- och yrkesvägledning

Vår politik - Genomfört

 • Kvalitetspeng i grundskolan för att höja andelen god[1]kända i alla ämnen i årskurs 9. Beslut 2020.
 • Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utvecklade ordnings- och trivselregler. Genomfört 2019

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

I Täby ska både personal, elever och föräldrar känna en stolthet över sin skola. Föräldrar ska inbjudas till att vara delaktiga i skolans utveckling och bidra till goda resultat.

Vi är övertygade om att det är viktigt med högt ställda kvalitetskrav, kontinuerlig uppföljning över tid samt en tydlig återkoppling mellan skola, elev och föräldrar.

Vi vill ha tydliga kunskapskrav redan från årskurs 1 med tidiga avstämningar och snabba åtgärder. Vi vill vara pådrivande för att införa betyg redan från årskurs 3. Elever ska kontinuerligt ges möjlighet att nå högre resultat, betyg och meritvärden. Kulturen ska vara tillåtande och lyfta goda exempel, eleverna ska tro på sin egen förmåga och våga satsa på att bli det man vill – anti-Jante ska råda – du ska tro att du är något.

Den viktigaste faktorn för elevers kunskapsutveckling och möjlighet att nå ett steg längre är lärares tid med elever. Därför vill vi se att lärares tid med elever ökar. Elevens individuella utveckling ska vara i centrum och läraren ska vara expert på att följa upp och stimulera varje elev, dag för dag, vecka för vecka. Vi vill individualisera, inte standardisera.

Täbys kommunala skolor ska även fortsättningsvis attrahera de mest kompetenta och engagerade lärarna, dels genom att erbjuda fler karriärtjänster, dels genom att läraren i första hand förmedlar kunskap. Administrationen ska minskas för att lärarna ska få mer tid för varje elev. I det arbetet ska både digitala stöd och lärarassistenter en prioriteras.

Kommunens kunskapscenter för pedagogisk utveckling ska användas för att öka kopplingen till nationell och internationell forskning.

Även om vi har en god arbetsro i Täbys skolor i jämförelse med andra kommuner, är vi inte nöjda. Arbetsro och trygghet är grundläggande för att eleverna ska fokusera på kunskap och nå en högre nivå. Vi vill därför införa ordningsregler i samtliga kommunala skolor i Täby.

I Täby visar alla i skolan respekt för varandra och samhällets lagar gäller även i skolan. Det ska råda nolltolerans mot kränkningar. Brott ska polisanmälas.

Vi vill att föräldrar och elever vid ansökan till en kommunal skola tydligt ska informeras om de ordnings- och trivselregler som gäller. En förutsättning för att kunna börja skolan är att föräldrar och elever undertecknar att de har tagit del av information om skolans ordnings- och trivselregler.

Skolan ska vara en trygg plats med god arbetsmiljö för både elever och lärare. Skolan är en arbetsplats. En skola som har toaletter som eleverna vägrar att använda är inte en bra skola.

Barn och ungdomar i Täby är i dag de mest föreningsaktiva barnen i landet, de flesta deltar i någon ideell förening eller i någon idrottsförening. Vi vill erbjuda föreningarna ett utökat aktivitetsbidrag för att ordna träningstillfällen på fritids och direkt efter skoltid.

Skolornas resultat ska vara offentliga och bedömningskriterierna likvärdiga. Oavsett vilken skola som väljs ska elev och vårdnadshavare alltid kunna lita på en likvärdig bedömning. Därför ska gemensamma bedömnings- och betygskriterier vidareutvecklas för att säkra likvärdigheten mellan de kommunala skolorna.

Vi vill erbjuda spetsutbildningar och ha antagningsprov även i teoretiska ämnen. Vi vill ha flexibla skolor med fokus på den enskilde eleven som ger alla elever en utmaning på rätt nivå. Det här kan innebära t ex flexibel skoltid eller att kunna läsa gymnasiekurser i grundskolan.