För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst

Vi moderater införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som ges insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBH har möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. Syftet med bidraget var att förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning.

Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser.

Vår poltik - Genomfört

  • Det kommunala bostadstillägget (KBF) för vissa funktionshindrade ska vara kvar och ses över för att säkerställa att personer p.g.a. hög hyra inte nödgas söka försörjningsstöd. Utredning 2019 om borttag av hyrestak. Beslut 2019.