Förskola

Vi vill att all förskolan ska vara bra på att styra och följa kvaliteten. Forskning visar att hög kvalitet i förskolan bygger på en kombination av hög kompetens hos personalen kombinerat med lokaler som möjliggör olika typer av pedagogisk verksamhet. 

  • Valfriheten ska värnas
  • Ett nytt ersättningssystem och en ny kvalitetspeng införs för att höja förskolans kvalitet. Kvalitetspengen ska grundas på tillsynsresultat och föräldrarnas sammantagna nöjdhet
  • Kommunens tillsynsenhet ska stärkas. Tillsyn av varje förskola minst en gång per år
  • Barnskötare ska stimuleras att utbilda sig till förskollärare. Vi vill införa ett ”förskolärarlyft” i samarbete med övriga norrortskommuner
  • Förskolorna ska uppmuntras till att utveckla lokaler och utemiljöer för att skapa bästa förutsättningar för högre kvalitet i verksamheterna
  • I Täby väljer samtliga föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Vi anser inte att politiken ska avgöra vilken förskola som barnet ska gå på. Förskolan är den plats där det lilla barnet lär sig att lära. Nyfikenheten för kunskaper ska väckas och stimuleras och glädjen i att lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Täby ska upplevas som en trygg och bra plats av både föräldrar, barn och personal.

Vi vill att all förskolan ska vara bra på att styra och följa kvaliteten. Forskning visar att hög kvalitet i förskolan bygger på en kombination av hög kompetens hos personalen kombinerat med lokaler som möjliggör olika typer av pedagogisk verksamhet. I förskolan saknas det förskollärare. I Täby har vi en kvalitetspeng som styr mot fler förskollärare, men eftersom förskollärare är ett bristyrke behövs fler drivkrafter för att öka kompetensen. Vi vill ge barnskötare möjlighet att utbilda sig till förskollärare via ett ”Förskollärarlyft”. Vi vill se att förskolans lokaler är pedagogiskt utformade med goda möjligheter för variation under dagen. Vi vill se möjlighet till stimulerande miljöer både ute och inne.

Vi har under flera år haft en dialog med förskolorna i kommunen kring ersättningssystemet. Sammantaget är systemet komplext och skapar svårigheter att planera verksamheten. Vi vill göra systemet enklare genom en kombination av fasta och rörliga ersättningar som premierar kvalitet och långsiktig planering. Samtidigt vill vi utöka tillsynsenheten så att kvaliteten i varje förskola följs upp minst en gång per år. Ett nytt ersättningssystem ska kopplas till tillsynsresultat och föräldrarnas sammantagna nöjdhet. Det ska finnas tydliga och snabba sanktioner om kvaliteten försämras.