I Täby skall stadens goda kvaliteter och service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd natur och friska vattenområden. 

Stadsbyggnadsplaner ska utgå från Täbybornas önskemål och behov. För att bevara halva Täby grönt ska utbyggnad av nya bostäder främst ske genom förtätning i de centrala delarna och på ytor som redan är bebyggda.

Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet och en bra kommun att bo, arbeta och leva i med hög livskvalitet.

Vi moderater slår vakt om närheten till naturen samtidigt som vi vill att de centrala delarna ska utvecklas.

Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra olika bostadsformer med god stadsmässig arkitektonisk utformning och i miljömässig framkant. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor och kollektivtrafik.

Vi värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås samman för att ersättas av stora flerfamiljhus.

Utbyggnaden av bostäder ska främst koncentreras till tre områden: Galoppfältet/Täby Park, Arninge-Ullna och Västra Roslags Näsby.

Vår politik

 • Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma genom förtätning av kommunens centrala delar och stadsdelscentra
 • Villakaraktären ska bevaras i våra småhusområden
 • En mångfald av boendeformer uppmuntras, såväl hyres- och bostadsrätter som ägarlägenheter eller äganderätt
 • 10-15 procent av nya lägenheter ska vara hyresrätter
 • Utvecklingsprogrammen för lokala stadsdelscentrum ska genomföras i Täby kyrkbys centrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks centrum.
 • Gripsvall ska bebyggas i form av en trädgårdsstad med småhus i form av villor och radhus
 • Ny översiktsplan för Täby ska tas fram för att säkerställa en hållbar tillväxt och bevarandet av halva Täby grönt
 • De stora barriäreffekter som Roslagsbanans Österskärsgren och E18 utgör bör på sikt byggas bort

Grönområden och parker

Täby ska förbli en trivsam och trygg kommun att bo i med närhet till naturen. Vi ska värna våra större sammanhängande grönområden och bevara halva Täby grönt. Vi ska fortsätta att arbeta med grönplanens målsättning att det ska finnas en park i någon form inom 250 meter och ett större grönområde inom 2 km från en bostad. Vi ska fortsätta att arbeta med upprustningen av våra parker och lekytor. I Täby ska det inte vara längre till en allmän lekpark än 500 meter från bostaden.

Vår politik:

 • Halva Täby ska vara grönt
 • En park ska finnas inom 250 meter från bostaden, lekpark ska finnas inom 500 meter från bostaden, större grönområde ska finnas inom 2 km från bostad
 • Badplatser ska anläggas vid Ullnasjön, Vallentunasjön och Näsbyviken
 • Förutsättningar för en ny strandpromenad runt Näsbyviken till Djursholm ska utredas
 • En strandpromenad ska skapas runt Vallentunasjön
 • Fler odlingslotter i samarbete med föreningar
 • Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i fler kommundelar.