Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet.

Vår politik

  • Äldreomsorgen i Täby ska alltid vara i länets absoluta toppklass
  • En kvalitetspeng införs även i hemtjänsten. Kvalitetspengen ska i huvudsak grundas på brukares och anhörigas uppfattning om omsorgen
  • Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblas genom en särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap
  • Seniorcenter ska värnas och successivt utvecklas
  • Nya innovativa boendeformer för äldre välkomnas och ska ges särskild prioritet
  • Geriatriken på Danderyds sjukhus ska värnas
  • En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med landstinget ska prioriteras

Vår politik - Genomfört

  • Äldreomsorgen ska vara i länets absoluta toppklass. Täbys äldreboenden på delad plats 6 i 2020 års brukarundersökning.
  • En kvalitetspeng införs även inom hemtjänsten. Beslut 2018
  • Socialnämndens föreningsbidrag till ideella föreningar fördubblas genom en särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap. Beslut 2019 och 2020.

Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet. Det är mycket viktigt att bli bemött på ett värdigt sätt samtidigt som den äldre får sina behov tillgodosedda. Äldreomsorgen ska inte vara en förvaring.

Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte längre förmår och eget boende inte längre fungerar så ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög kvalitet och långt driven professionalism. En grund för en sådan äldreomsorg är en ekonomi i balans, vilket förutsätter att verksamheterna drivs innovativt och kostnadseffektivt. Det är därför vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter konkurrerar på lika villkor. Det är också därför vi moderater införde en särskild kvalitetspeng för äldreboenden. Kvalitetspengen har framgångsrikt lyft kvaliteten på våra boenden. Andelen brukare eller anhöriga som är ganska eller mycket nöjda med äldreboendet har ökat från 76 procent (2014) till 81 procent (2017).

Vi vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade bostäder och social isolering. Vi vill särskilt prioritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya innovativa boendeformer för äldre, såsom trygghetsbostäder. Seniorcenter i Täby centrum är ett exempel på en framgångsrik satsning som syftar till att stimulera förmågor och minska isolering. Seniorcenters verksamhet och lokaler har under den nuvarande mandatperioden kraftigt expanderats.

Äldreomsorgen ska vara trygg och väl sammanhållen. Det finns idag allt för många trösklar mellan olika aktörer, det är inte acceptabelt när sköra äldre faller mellan stolarna och inte får en sammanhållen vård och omsorg utifrån sina behov. Geriatrik, hemsjukvård, boenden och hemtjänst måste vara bättre sammanhållen. Täby kommun ska särskilt prioritera samverkan med landstinget för att få en bättre fungerande äldrevård.